ارکان جشنواره

رئیس جشنواره سعید شَعرباف تبریزی (شهردار کرمان)
جانشین رئیس جشنواره عبدالرضا شیخ‌شعاعی (معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار کرمان)
دبیر جشنواره مجتبی احمدی
اعضای شورای تخصصی جشنواره سیدعلی میرافضلی
سیدعبدالله حسینی
سیدابوطالب مظفری
محمدصادق رحمانی
مرتضی حیدری آل کثیر
اعضای کارگروه اجرایی جشنواره
مسئول گروه رسانه محمدرضا احمدی
مسئول گروه گرافیک هادی طالبی‌زاده
مسئول گروه مستندسازی حامد سعادت
مسئول دبیرخانه جشنواره زهرا سجادیان
مسئول گروه پشتیبانی محسن شجاعی